ภาษา : ไทย
  

  เกี่ยวกับเรา

  บทความ

 คู่มือ

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. ทั้งนี้ เพื่อให้ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

 หลักสูตร แบบเรียน

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา 


ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค32032 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน. ในเขตภาคเหนือ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน