....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

พต02003: ภาษาอังกฤษหรรษา(ม.ต้น) (28 ส.ค. - 27 ส.ค. 54)
 
ชื่อหลักสูตร : พต02003:ภาษาอังกฤษหรรษา(ม.ต้น)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 7 เรื่อง โดยแยกเป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.บทพูดเข้าจังหวะ(Chants) บทร้อยกรอง (Poem) จำนวน 10 ชั่วโมง
2.การร้องเพลงภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชั่วโมง
3.การแสดงบทบาทสมมติ จำนวน 10 ชั่วโมง
4.เทศกาล /วันสำคัญ/ งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา จำนวน 20 ชั่วโมง
5.เกมทางภาษาจำนวน 10 ชั่วโมง
6.กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
จำนวน 10 ชั่วโมง
7.นิทานและเรื่องเล่า
จำนวน 10 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง กลอน เกม และนิทาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานจาก
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานผู้พัฒนา :
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement