....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

อช02007: หลักการเกษตรอินทรีย์_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : อช02007:หลักการเกษตรอินทรีย์_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 1000 วัน

สาระสำคัญ :
1.ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์
2.ปัญหาการเกษตร
3.ความหมายและความสำคัญของการเกษตรอินทรีย์
4.หลักการเกษตรอินทรีย์
5.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
6.การเจริญเติบโตของพืช
7.ธรรมชาติของดิน
8.การปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์
9.การปลูกพืช
10.การดูแลรักษา
11.การผลิตสารอินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
12.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
14.ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ออธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อให้เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement