....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

อช02007: หลักการเกษตรอินทรีย์(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : อช02007:หลักการเกษตรอินทรีย์(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
แบ่งออกเป็น 4 ตอน จำนวน
ตอนที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทำเกษตรอินทรีย์
ตอนที่ 2 ปัญหาการเกษตร ความหมาย ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์และหลักการเกษตร อินทรีย์
ตอนที่ 3 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตอนที่ 4 การผลิตสารอินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :
1.เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนและการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้อง
2.เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
3.เป็นหลักสูตรที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานจาก
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานผู้พัฒนา :
หน่วยงานผู้พัฒนา
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement